Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa  zasady zapisów na kursy oraz korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: https://akademiavca.nl, zwanego dalej „Akademią VCA”.
 2. Akademia VCA jest prowadzona przez firmę: Akademia VCA, 3125 BJ Schiedam, `s-Gravelandseweg 397, Nederland zarejestrowaną w Holandii pod numerem KvK: 64597237, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana korzystaniem z usług Akademii VCA, dokonując rejestracji na stronach Akademii VCA lub składając zamówienie, staje się jej Klientem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Akademii VCA są podawane w euro i zawierają 21% podatku BTW (VAT).
 5. Promocje oferowane przez Akademię VCA nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. 

§2 Produkty i usługi

 1. Za pośrednictwem stron Akademii VCA  prowadzona jest sprzedaż kursów i egzaminów, oraz materiałów dydaktycznych, takich jak książki, e-booki, zestawy pytań egzaminacyjnych do samodzielnego przygotowania się.
 2. Pojęcie “pełen kurs” oznacza 8 godzin wykładów plus egzamin komputerowy odbywające się w ośrodku szkoleniowym.
 3. Pojęcie “egzamin” oznacza egzamin komputerowy odbywający się w ośrodku szkoleniowym.
 4. Termin pełnego kursu lub egzaminu oznacza konkretną datę i godzinę rozpoczęcia pełnego kursu lub egzaminu.

§3 Zapisy na kurs lub egzamin

 1. Warunkiem zapisania się na pełen kurs lub egzamin jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Akademii VCA i wniesienie stosownej opłaty.
 2. Kandydat jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia pełnego kursu lub egzaminu w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Opłata za pełen kurs składa się z dwóch części: opłaty egzaminacyjnej i opłaty za kurs.
 4. Opłata za egzamin składa się z jednej części: opłaty egzaminacyjnej.
 5. Warunkiem przystąpienia do pełnego kursu jest wniesienie minimum opłaty egzaminacyjnej najpóźniej 48 godzin przed terminem rozpoczęcia kursu. Opłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu kursu, przed jego rozpoczęciem. Przelewem, gotówką lub kartą u prowadzącego kurs.
 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej najpóźniej 56 godzin przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
 7. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków Akademia VCA poinformuje Kandydata o otrzymaniu zamówienia i zapisaniu kandydata na kurs, przesyłając na adres poczty elektronicznej Kandydata stosowne potwierdzenie. Uruchomiona zostaje również procedura rejestracji Klienta w bazie egzaminów VCA Infra.
 8. W przypadku nie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wymaganym czasie, procedura rejestracji nie zostanie uruchomiona a Kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 9. Nie przystąpienie do egzaminu, lub nieobecność na kursie, która nie została zgłoszona najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia pełnego kursu, lub 36 godzin przed terminem rozpoczęcia egzaminu nie jest podstawą do zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 10. Zmiana terminu pełnego kursu lub egzaminu oraz rezygnacja z pełnego kursu lub egzaminu jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia pełnego kursu lub 36 godzin przed rozpoczęciem egzaminu. W przypadku rezygnacji w wymaganym terminie opłata za kurs lub egzamin zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

§4 Składanie zamówień na pozostały asortyment

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Akademii VCA i wniesienie stosownej opłaty.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia na materiały dydaktyczne można składać całodobowo.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Akademię VCA przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Klient i Akademia VCA związani są ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§5 Płatności i realizacja zamówień

 1. Akademia VCA honoruje następujące formy płatności:
  • karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub Mollie w czasie rzeczywistym;
  • przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Akademii VCA podane po złożeniu zamówienia, przy czym za moment zapłaty uważa się termin wpłynięcia środków na konto Akademii VCA.
 2. W przypadku Produktów do pobrania, informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów wraz z linkiem, jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
 3. Faktura jest wystawiana w terminie do 7 dni od dnia wniesienia pełnej opłaty lub po zakończeniu kursu.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie lub listownie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura, potwierdzenie przelewu).
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Nie uwzględniamy reklamacji dotyczących niezdanych egzaminów.

§7 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze stron Akademii VCA przez Klienta wymaga:
  • dostępu do sieci Internet,
  • korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  • posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą, twórcą konkretnego programu.
 3. Dla prawidłowego działania stron Akademii VCA konieczne jest ponadto aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Akademii VCA, system informatyczny wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookie. Więcej na temat plików cookie, jak z nich korzystamy dowiesz się z Polityki prywatności.

§7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Akademii VCA, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Administratora, lub Administrator posiada prawo wyłączne lub nie wyłączne do ich publikacji.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Orange Frog Studio.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient, wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówienia, oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. Inne informacje dotyczące działania stron Akademii VCA, a także zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach i promocjach Akademii VCA będą przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Akademii VCA zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Akademia VCA poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze stron Akademii VCA po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze stron Akademii VCA i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta oraz zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją. Ponadto w przypadku przerw technicznych Akademia VCA zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.